• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistict Centre

 

ຂໍ້ມູນດ້ານສະຖິຕິ